Instytut Mechaniki Budowli oferuje w ramach jednego profilu dyplomowania przedmiot realizowany przez dwa semestry  (VI i VII) pod nazwą „Mechanika Materiałów i Konstrukcji Budowlanych”. W programie tego przedmiotu ujęte są zagadnienia podane w sylabusie, które w szczegółowej realizacji będą dostosowane do tematyki prac dyplomowych prowadzonych w danym roku w Instytucie Mechaniki Budowli. Tak więc w odniesieniu do każdego rocznika procedura określenia szczegółowego programu przedmiotu będzie następująca:

  1. Studenci korzystając z oferty tematów prac dyplomowych przedstawionej przez jednostki organizacyjne Instytutu, wybiorą problemy do rozwiązania w swoich pracach dyplomowych i otrzymają od wybranego opiekuna szczegółowy temat pracy.
  2. Na podstawie wybranych przez studentów i realizowanych w Instytucie tematów prac dyplomowych zostaną określone szczegółowe zagadnienia ujęte w programie przedmiotu na dany rok. Będą one wspomagały realizację prac dyplomowych oraz poszerzały wiedzę słuchaczy z zakresu ujętego w tematach prac dyplomowych.

Opis profilu dyplomowania można pobrać w formacie pdf.